Застраховки

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
Задължителна застраховка за всички притежатели на МПС, по законите на Република България. Покрива отговорността към 3-ти лица, в случай на ПТП. Сключва се за срок от една година.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


АВТОКАСКО
За да шофираш в страната си или в чужбина, спокоен за себе си и сигурен за автомобила си. Доброволна застраховка, която предоставя застрахователна защита различни видове риск - пожари, природни бедствия, кражба на МПС или принадлежащото му оборудване, инциденти, пътно-транспортни произшествия и др.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


АВТОАСИСТАНС
Като допълнение към застраховка АВТОКАСКО, тя прави лимита на километрите за безплатна пътна помощ неограничен, не ограничава броя на повикванията, значително разширява помощите и услугите свързани с евентуални пътно-транспортни произшествия.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
Задължителна застраховка за всички притежатели на МПС, по законите на Република България. Покрива отговорността към 3-ти лица, в случай на ПТП. Сключва се за срок от една година.

 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕАВТОКАСКО
За да шофираш в страната си или в чужбина, спокоен за себе си и сигурен за автомобила си. Доброволна застраховка, която предоставя застрахователна защита различни видове риск - пожари, природни бедствия, кражба на МПС или принадлежащото му оборудване, инциденти, пътно-транспортни произшествия и др.

 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕАВТОАСИСТАНС
Като допълнение към застраховка АВТОКАСКО, тя прави лимита на километрите за безплатна пътна помощ неограничен, не ограничава броя на повикванията, значително разширява помощите и услугите свързани с евентуални пътно-транспортни произшествия.

 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

 


ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО

Предпазва недвижимото и движимо имущество в дома от кражба, пожар или непредсказуеми природни бедствия. Застраховат се са лични, наети, държавни или с друго правно основание имущества.


ИМУЩЕСТВО НА МАЛЪК, СРЕДЕН И КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС
Предназначена за физически и юридически лица, извършващи производствена или непроизводствена дейност. Застраховат се движими и/или недвижими имущества, собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или ползвани на друго основание от застрахования.


ЗАСТРАХОВКА НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
специфично покритие, свързано с рискове, които могат да възникнат при нормалната експлоатация на застрахованите машини, съоръжения и апарати. Предназначена за всички видове електронно оборудване, компютри и системи с производствено или търговско предназначение. Покриват се материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани и непредвидени събития.


ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ И МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ
Осигуряват най-добрата грижа за теб и здравето на семейството ти! Защити себе си, твоето семейство и близки, и получи най-добрата здравна грижа и финансова независимост при непредвидени ситуации.

Комплексни здравни услуги.

Срочна рискова застраховка Живот.

Индивидуални и семейни застраховки "Best Doctors", "Добро здраве".


ЗАСТРАХОВКИ ПРЪ ПЪТУВАНЕ
Застраховката покрива направени разходи и осигурява съдействие при внезапно възникнал инцидент или заболяване при пътуване извън територията на Република България. Те също така покриват и рискове за изгубен багаж, спасителни разноски, причиняване на вреди на трети страни, отмяна на пътуването и др. Застраховките могат да бъдат индивидуални и групови и дават възможност за избор на застрахователна сума и срок на застрахователното покритие според потребностите.

Помощ при пътуване в чужбина.

Отмяна и прекратяване на туристическо пътуване поради злополука или акутно заболяване.

Помощ при пътуване и пребиваване на чужденци в България.


ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС
Гарантира здравето и живота на пътниците и водача на МПС, в случай, че някои от тях претърпят неимуществена вреда. Застраховката е доброволна, когато автомобилът се използва за лични или служебни нужди. Когато автомобилът се ползва за обществен превоз, тя е задължителна.


ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА
Застрахова се живота и работоспособността на работници и/или служители за риска от смърт, трайно намалена работоспособност или временна неработоспособност, в резултат на трудова злополука.


ПЛАНИНСКА ЗАСТРАХОВКА
Осигурява ти защита и спокойствие, докато се наслаждаваш на любимите си занимания в планината. Използва се при спортна или туристическа дейност в планината, както и при упражняване на хоби, в това число и екстремно.


ЗЛОПОЛУКА С ГОСТИ НА ХОТЕЛ
Предназначена за юридически лица (хотели). Осигурява покритие в случай на злополука или смърт/трайно намалена работоспособност по време на престой в хотел.


ЗЛОПОЛУКА С УЧАЩИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Доброволна групова застраховка, предназначена е за учащи и персонала на учебните заведения (учители и обслужващ персонал), както и децата и персонала в детски градини и ясли.


Застраховки ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ са предназначени за обезщетяване на трети лица за вреди, причинени от Застрахования. Вредите могат да бъдат причинени по повод осъществяване на определена стопанска дейност или при упражняване на професионалната дейност на Застрахования. Голяма част от тези застраховки са задължителни по силата на действащото законодателство у нас.

ТРАНСПОРТНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ покриват рискове, свързани с придвижването на превозните средства, транспортиращи товари.


КАРГО (товари по време на превоз)
Предоставят застрахователна защита при всички международни превози на товари - при внос, износ или реекспорт и свързаните с тях материални интереси по време на превоз, срещу загуба, повреда и разходи, понесени при настъпване на застрахователно събитие.


ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА
Покрива отговорността на превозвача за загуба и/или повреда на товара при автомобилен превоз със собствени и/или наети превозни средства. Отговорността на застрахователното дружество за всяко едно застрахователно събитие е ограничено до сума, определена на база килограм бруто тегло на липсващ и/или повреден товар, в зависимост от избраното застрахователно покритие


ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА
Покрива вреди, причинени на клиенти при неизпълнение на поети задължения по договор за спедиция. Застраховката е предназначена за юридически лица, които срещу заплащане извършват услуги и свързаните с тях сделки по превоз, съхранение, манипулиране и документално оформяне на стоки/товари и други.


ЗАСТРАХОВКИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Предмет на тази застраховка е реколтата от земеделски култури, трайни насаждения в плододаваща възраст (лозя и овошки), зеленчуци, медицински и етеричномаслени култури, отглеждани на открито или в парници.

Покритието по тази застраховка е срещу загуба от механични увреждания на земеделските култури, настъпили в резултат oт градушка и в комбинация с нея, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, измръзване/изтегляне.


ЗАСТРАХОВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
Покрива риска от смърт в резултат от пожар и природни бедствия или унищожаване по необходимост на отглежданите животни, птици, пчелни семейства. Застраховат се както отделни животни, така и всички притежавани животни от даден вид.


ЛИЧНА ЗАСТРАХОВКА
Доброволна застраховка, с която се гарантира живота, здравето и телесната цялост на Застрахования в рамките на покрития риск. Договорените застрахователни суми и/или обезщетения се изплащат на Застрахования, неговите наследници или трето ползващо се лице при настъпване на застрахователно събитие.

Може да бъде сключена както индивидуална застраховка, застраховка за членове на семейство/домакинство или застраховка за група лица. Застраховката е предназначена за застраховане на български и чуждестранни лица.

Основните рискове, които се покриват са “смърт в резултат на злополука” и “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”. Покритието е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете.