ТРАНСПОРТНИ ЗАСТРАХОВКИ

ТРАНСПОРТНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ покриват рискове, свързани с придвижването на превозните средства, транспортиращи товари.КАРГО (товари по време на превоз)
Предоставят застрахователна защита при всички международни превози на товари - при внос, износ или реекспорт и свързаните с тях материални интереси по време на превоз, срещу загуба, повреда и разходи, понесени при настъпване на застрахователно събитие. Предлагат се независимо от вида транспортиране – сухопътен, морски или въздушен транспорт или вида на използваните транспортни средства.
Покриват рискове и разходи и за товари, превозвани на територията на България.ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА
Покрива отговорността на превозвача за загуба и/или повреда на товара при автомобилен превоз със собствени и/или наети превозни средства. Отговорността на застрахователното дружество за всяко едно застрахователно събитие е ограничено до сума, определена на база килограм бруто тегло на липсващ и/или повреден товар, в зависимост от избраното застрахователно покритие.ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА
Покрива вреди, причинени на клиенти при неизпълнение на поети задължения по договор за спедиция. Застраховката е предназначена за юридически лица, които срещу заплащане извършват услуги и свързаните с тях сделки по превоз, съхранение, манипулиране и документално оформяне на стоки/товари и други.