ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ


Застраховки ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ са предназначени за обезщетяване на трети лица за вреди, причинени от Застрахования. Вредите могат да бъдат причинени по повод осъществяване на определена стопанска дейност или при упражняване на професионалната дейност на Застрахования. Голяма част от тези застраховки са задължителни по силата на действащото законодателство у нас.ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУС 
Задължителна застраховка, съгласно чл.30 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Предназначена е за застраховане на професионалната отговорност на нотариуси при извършване на предвидените в законите нотариални действия.

Покритието е за имуществени вреди, причинени от нотариуса на трети лица, вследствие виновно неизпълнение на професионалните му задължения, както и вреди, причинени от помощник-нотариуса и/или служители на нотариалната кантора при и по време на изпълнение на тяхната дейност съгласно указанията на нотариуса.ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТ
Задължителна застраховка за всички, практикуващи адвокатската професия, съгласно чл.50 от Закона за адвокатурата. Предназначена е да защити и гарантира професионалната отговорност на адвокати, младши адвокати, адвокатски дружества.

Покрива имуществени вреди от виновно неизпълнение на професионални задължения на адвокат/младши адвокат/адвокатско дружество, регламентирани в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс и наредбите на Висшия адвокатски съвет,  както и имуществени вреди от виновно неизпълнение на професионални задължения на сътрудниците по трудовия им договор в адвокатската кантора, през срока на действие на полицата.ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛЯ
Предназначена е за застраховане на професионалната отговорност на физически или юридически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, които изпълняват цялостна дейност по строителство или отделни видове строителни или монтажни работи.  Покрива имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията на застрахования, във връзка с дейността му като строител, за които вреди застрахованият е отговорен по българското законодателство.ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТА
Предназначена е за застраховане на професионалната отговорност на физически или юридически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изработване на инвестиционни проекти. Покрива имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията на застрахования, във връзка с дейността му като проектант по изработване на инвестиционни проекти, за които вреди застрахованият е отговорен по българското законодателство.ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ХОТЕЛИЕРА И РЕСТОРАНТЬОРА
Предназначена е за застраховка на отговорността от настъпване на вреди, в резултат на дейността като хотелиер и/или ресторантьор в границите на застрахования обект.

Покрива пълна или частична загуба или повреда на имущество, причинена смърт, трайна и/или временна загуба на работоспособност, и/или акутно заболяване, вследствие на злополука, както и отравяне след консумация на храни и напитки, предоставени от Застрахования на територията на обекта на негови гости, клиенти или посетители при или по повод осъществяване на дейността му.  Застрахователното покритие може да бъде разширено с допълнителни рискове, като: вреди, причинени във връзка с експлоатацията на басейни, фитнес-центрове, сауни, центрове за масаж, спортни площадки, нощни заведения и др.ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОРЪЖИЕ
ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
на застрахованото физическо лице или застраховащото юридическо лице или едноличен търговец за имуществени и неимуществени вреди, нанесени на трети лица, като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие. Застраховката е задължителна по силата на Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
Доброволна застраховка, покриваща суми, които застрахованият, в качеството си на работодател, е длъжен да плати като обезщетение на лице, което е претърпяло телесно увреждане или смърт, по време на изпълнение на трудовите си задължения.ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА
Задължителна застраховка по закон за всички лицензирани туроператори. Покрива отговорността на застрахования за причинени и настъпили през срока на застраховката имуществени вреди на потребителите на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена, в резултат на неразплащане на туроператора с негови контрагенти, включително при негова неплатежоспособност и несъстоятелност.