ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия на застрахователен брокер "Ай Би Ес Брокер" ЕООД за предоставяне от разстояние на услуги по застрахователно посредничество
(в сила от 20.07.2020 година)

Настоящият документ урежда общите условия, при които Брокерът предоставя на Потребителите от разстояние услуги по застрахователно посредничество.

Общите условия са публикувани на Интернет страницата на "Ай Би Ес Брокер" ЕООД: https://ibsbroker.bg и могат да бъдат изтеглени оттук.

Всеки Потребител, използвайки Интернет страницата https://ibsbroker.bg за възлагане извършването на застрахователно посредничество от разстояние, декларира, че се е запознал с тези Общи условия, разбира ги, приема същите и е съгласен застрахователното посредничество да бъде осъществено от разстояние съгласно настоящите Общи условия.

Определения

Брокер - "Ай Би Ес Брокер" ЕООД, ЕИК 206031339, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Индустриална”, № 19, вписано в публичния регистър на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, Решение № 492-ЗБ/02.07.2020 година.

Потребител - физическо лице, ползващо предоставяната от Брокера услуга по застрахователно посредничество от разстояние чрез Интернет страницата https://ibsbroker.bg, което лице действа извън рамките на своята търговска или професионална компетентност и отговаря на изискванията към Потребителите, посочени по-долу в Общите условия.

Интернет страница на брокера - информацията и материалите, достъпни на следния адрес в Интернет: https://ibsbroker.bg

Имейл на брокера - следният електронен адрес за изпращане и получаване от Брокера на съобщения и документи в електронен вид, свързани с предоставянето от разстояние на услуги по застрахователно посредничество: https://ibsbroker.bg.

Имейл на потребителя - посоченият от Потребителя електронен адрес за изпращане и получаване от негова страна на съобщения и документи в електронен вид, свързани със застрахователното посредничество, предоставяно от разстояние.

Договор за възлагане - договорът, сключен чрез Интернет страницата, с който Потребителят упълномощава и възлага на Брокера да сключи от името и за сметка на Потребителя застрахователен договор.

Електронна поръчка - волеизявлението на Потребителя, направено чрез Интернет страницата, с което посочва избраната от него застраховка, която желае да бъде сключена, избраният застраховател и друга информация, необходима за осъществяване на застрахователното посредничество.

Потвърждение на поръчката - съобщение от Брокера до Потребителя, направено чрез Интернет страницата, с което Брокерът приема да извърши възложените му действия по осъществяване на застрахователното посредничество.

Въпросник - съвкупност от въпроси, имащи за цел определяне на обекта на застраховане, застраховащия, респ. застрахованото лице, рисковия профил и друга информация и данни от значение за сключване на застрахователния договор.

Полица - договора за застраховка, сключен от Брокера от името и за сметка на Потребителя.

Информация за Брокера

"Ай Би Ес Брокер" ЕООД е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206031339 и е със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Индустриална”, № 19

Адресите на офисите на дружеството в страната са посочени на Интернет страницата в меню „НАШИТЕ ОФИСИ".

"Ай Би Ес Брокер" ЕООД е вписано в публичния регистър на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, с Решение № 492-ЗБ/02.07.2020 година. Информацията относно регистрацията на застрахователния брокер може да бъде проверена на интернет страницата на Комисията за финансов надзор: https://www.fsc.bg/bg, в меню „Електронен регистър и картотека".

Надзор и контрол върху дейността на Брокера като застрахователен посредник се осъществява от Комисията за финансов надзор с адрес град София, ул. „Будапеща" № 16, п.к. 1000.

"Ай Би Ес Брокер" ЕООД не притежава пряко, или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател.

Застраховател, или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на "Ай Би Ес Брокер" ЕООД.

"Ай Би Ес Брокер" ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи.

"Ай Би Ес Брокер" ЕООД има действащи договори за застрахователно посредничество със застрахователите, посочени в меню „ПАРТНЬОРИ" на Интернет страницата.

Изисквания към Потребителите

Потребител може да бъде местно, пълнолетно и дееспособно физическо лице, което не е поставено под запрещение. Местно физическо лице по смисъла на настоящите Общи условия е лице, което е български гражданин или чуждестранен гражданин, получил по надлежния ред право на временно или постоянно пребиваване.

Предлаганата чрез Интернет страницата услуга е предназначена само за Потребители, отговарящи на изискванията по Общите условия.

За недействителен ще се счита всеки договор, сключен от лице, което не отговаря на изискванията към Потребителите.

Изпращайки Електронна поръчка чрез Интернет страницата Вие декларирате, че отговаряте на изискванията да бъдете Потребител по смисъла на настоящите Общи условия и се задължавате, в случай че престанете да отговаряте на тези изисквания да уведомите незабавно Брокера.

Договор за възлагане
Договорът за възлагане се сключва по инициатива на Потребителя за всяка отделна Електронна поръчка.

С Договора за възлагане Потребителят упълномощава и възлага на Брокера да сключи, в това число и да подпише, от името и за сметка на Потребителя застрахователен договор, като с изпращане на Електронната поръчка Потребителят дава изричното си съгласие Брокера да договаря и със застраховател, представляван от Брокера.

Договора за възлагане се счита сключен в момента, в който са изпълнени кумулативно следните условия: Потребителят е изпратил Електронна поръчка и Брокерът е изпратил Потвърждение на поръчката. Брокерът има право да откаже сключването на договора в случай, че: Потребителят не е предоставил цялата необходима информация съгласно Въпросника; Потребителят не е предоставил документ, който според нормативната уредба и/или условията на съответния застраховател е необходим за сключване на Договора за възлагане, респ. застрахователния договор; не е в състояние да осъществи застрахователното посредничество в съответствие с нуждите на Потребителя. При положение, че Брокерът откаже да сключи Договора за възлагане, той уведомява Потребителя със съобщение, направено чрез Интернет страницата. Ако Договора за възлагане не бъде сключен, Брокерът няма задължение да посредничи за сключване на съответния застрахователен договор и да осъществява каквато и да е друга посредническа услуга.

Договорът за възлагане се прекратява:

■ при отказ от страна на Потребителя по реда и при условията на настоящите Общи условия и Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние;
■ по взаимно писмено съгласие на страните;
■ с едностранно едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните;
■ едностранно от изправната страна, в случай на виновно неизпълнение на задължение на другата страна;
■ без да е необходимо изрично волеизявление на която и да е от страните, след като са изпълнени кумулативно следните условия: платен е пълния размер на всички дължими по Полицата суми и Брокерът е предал на Потребителя Полицата, документ, удостоверяващ извършено плащане по застрахователния договор, сертификат „Зелена карта" и знак по чл. 487 от Кодекса за застраховането, когато такива се издават;
■ в други случаи, предвидени в Общите условия.

Всеки Потребител, който действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от Договора за възлагане в срок от 14 дни, считано от датата на неговото сключване.

Потребителят може да упражни правото си на отказ като изпрати писмено уведомление до Брокера на следния адрес: град Бургас, ул. „Индустриална”, № 19. Уведомлението следва да бъде изпратено преди изтичане на срока, в рамките на който може да бъде упражнено правото на отказ и да съдържа точно посочване на Договора за възлагане, от който Потребителя се отказва.

При упражнено право на отказ Потребителят е длъжен да възстанови на Брокера пълния размер на цената на куриерската услуга за доставка на Полицата и съпътстващите я документи, посочена на Интернет страницата при изпращане на Електронната поръчка. Сумата следва да бъде възстановена от Потребителя в срок до седем дни, считано от датата на упражняване на правото на отказ.

С изпращането на Електронна поръчка Потребителят дава изричното си съгласие Брокерът да започне изпълнение на Договора за възлагане пред изтичане на четиринадесетдневния срок, в който Потребителят може да се откаже от договора.

Потребителят дава съгласието си Брокерът да записва, съхранява и използва за целите на застрахователното посредничество всяка информация, данни и документи, предоставени от Потребителя чрез Интернет страницата във връзка със сключване и изпълнение на Договора за възлагане. Информацията, данните и документите ще имат доказателствена сила за установяване на обстоятелствата, съдържащи се в тях.

Застрахователен договор
Потребителят избира по своя преценка конкретната застраховка, както и застрахователя, с който да бъде сключен застрахователен договор.

Брокерът не предоставя на Потребителя съвети въз основа на справедлив анализ относно застраховката, която е най-подходяща съобразно нуждите на последния. Потребителят сам извършва тази преценка на база информацията, публикувана на Интернет страницата.

Потребителят е длъжен, след като избере съответната застраховка и застраховател, преди да изпрати Електронната поръчка, да се запознае с общите и специалните условия на избрания застраховател, публикувани на Интернет страницата. Изпращането на Електронна поръчка ще се счита за потвърждение от страна на Потребителя, че същият се е запознал с общите и специалните условия, приложими за избраната от него застраховка.

Потребителят е длъжен, преди изпращане на Електронна поръчка, да попълни изчерпателно и вярно Въпросника. Изпращането на Електронна поръчка ще се счита за деклариране от страна на Потребителя, че посочената от него информация във Въпросника е изчерпателна и вярна. С настоящите Общи условия Потребителят се счита информиран, че изчерпателното и вярно попълване на Въпросника е от значение за валидността и действието на застрахователния договор, сключен с посредничеството на Брокера.

За сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите Потребителят е длъжен, едновременно с изпращане на Електронната поръчка да приложи и копие от част първа от свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, във връзка с което се сключва застраховката. Изпращайки копието на документа, Потребителят декларира, че същото е снето от оригинала на част първа от свидетелството за регистрация на моторното превозно средство.

Брокерът има право да изисква допълнителна информация, данни и документи, които не са посочени във Въпросника и настоящите Общи условия, но са от значение за осъществяване на конкретното застрахователно посредничество.

След сключване на застрахователния договор, Брокерът изпраща на Потребителя чрез куриер Полицата и съпътстващите я документи на административния адрес, посочен от последния в Електронната поръчка, освен ако в Електронната поръчка Потребителят не е заявил, че ще получи лично Полицата и останалите документи в избран от него офис на Брокера. Брокерът не носи отговорност, ако Полицата и съпътстващите я документи не бъдат предадени на Потребителя поради ненамирането му на посочения от него адрес или поради отказа му да ги получи, както и поради неявяване на Потребителя в посочения от последния офис. В случая по предходното изречение Брокерът се освобождава от задължението да достави документите, както и от отговорност в случай на претърпени от Потребителя вреди. Потребителят дава съгласието си Брокерът да записва, съхранява и използва за целите на застрахователното посредничество всяка информация, данни и документи, предоставени от Потребителя във връзка със сключване и изпълнение на застрахователния договор. Информацията, данните и документите ще имат доказателствена сила за установяване на обстоятелствата, съдържащи се в тях.

Потребителят е длъжен, преди изпращане на Електронна поръчка, да се запознае с изискванията в общите и специалните условия на избрания застраховател относно влизането в сила на застрахователния договор. С настоящите Общи условия Потребителят се счита известен, че задължително условие за влизане в сила на застрахователния договор е плащането на дължимата застрахователна премия, респ. на първата вноска, когато тя се плаща разсрочено, като в общите и специалните условия на съответния застраховател може да са предвидени и други условия за влизане в сила на договора.

Потребителят е длъжен, преди изпращане на Електронна поръчка, да се запознае с предвидените в общите и специалните условия на избрания застраховател основания и ред за прекратяване на застрахователния договор.

С изпращането на Електронна поръчка Потребителят дава изричното си съгласие да започне изпълнение на застрахователния договор, включително да плати застрахователната премия, респ. първата вноска, когато плащането й е разсрочено, преди изтичане на четиринадесетдневния срок, в който Потребителят може да се откаже от Договора за възлагане.

В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ от Договора за възлагане след като е влязла в сила Полицата, издадена чрез посредничеството на Брокера, и Потребителят желае да бъде прекратен и самия застрахователен договор, той следва да се обърне към застрахователя, с който е сключен договора.

В случай на прекратяване на застрахователния договор преди изтичане на застрахователния период застрахователят има право на съответната премия за частта от застрахователния период, през който е носил покритие.

Цена на услугата
Потребителят не дължи възнаграждение на Брокера по Договора за възлагане. Брокерът получава възнаграждение от съответния застраховател, което е включено в застрахователната премия.

Потребителят е длъжен да плати цената на застраховката (застрахователната премия).

Освен застрахователната премия, Потребителят заплаща и съответният данък върху нея.

При сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, задължителна застраховка "Злополука" на пътниците, застраховка по раздел I от приложение № 1 от Кодекса за застраховането, освен застрахователната премия и горепосочения данък Потребителят заплаща още и вноска за Гаранционния фонд, чиито функции са посочени по-долу в Общите условия.

При сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, освен застрахователната премия, данъка и вноската за Гаранционния фонд, Потребителят заплаща още цената на знака по чл. 487 от Кодекса за застраховането.

Цената на застраховката се определя в зависимост от действащата към момента на Електронната поръчка тарифа на избрания от Потребителя застраховател. Цената се формира на база обекта на застраховката, рисковия профил, периодичността на плащане и други критерии в зависимост от вида на застраховката и условията на съответния застраховател.

Конкретната цена на застраховката, изчислена според посочените от Потребителя персонални характеристики, ведно с допълнително дължимите суми за данък и вноска за Гаранционния фонд, може да бъде проверена на Интернет страницата преди изпращане на Електронна поръчка. При проверката, всички суми, дължими от Потребителя в допълнение към застрахователната премия, се посочват на отделен ред. В случай, че Потребителят не е удовлетворен от формираната цена, може да не изпраща Електронна поръчка.

При сключване на застрахователен договор сумата, дължима по Полицата, респ. първата вноска от разсрочената застрахователна премия, може да бъде платена чрез банков превод по сметката на Брокера, посочена на Интернет страницата или чрез наложен платеж при получаване на Полицата от куриера или в брой при получаване на Полицата в офис на Брокера.

При плащане на поредна вноска от разсрочена застрахователна премия по вече сключена полица, плащането може да се извърши чрез банков превод по сметката на Брокера, посочена на Интернет страницата или в брой в офис Брокера.

Потребителят има право да избере начина на плащане, като същият се посочва в Електронната поръчка.

В случай, че плащането на застрахователната премия е разсрочено на вноски, Потребителят е длъжен да следи и спазва посочения в Полицата срок за плащане на всяка вноска.

Брокерът не носи отговорност за претърпени от Потребителя вреди, ако поради неплащане, респ. забавено плащане от страна на Потребителя, на цялата или част от дължимата сума по Полицата или поради неплащане, респ. забавено плащане от страна на Потребителя на цялата или част от дължима поредна вноска по Полицата, застрахователят откаже да плати изцяло или частично застрахователно обезщетение и/или застрахователния договор не влезе в сила или застрахователния договор бъде изменен, прекратен, респ. развален.

Права и задължения на Потребителя
Потребител, който е страна по действащ Договор за възлагане, има право да:
■ получи Полицата и съпътстващите я документи;
■ изисква допълнителна информация от Брокера относно застраховките, за които може да бъде направена Електронна поръчка чрез Интернет страницата, като за целта Потребителят следва да отправя запитванията си на Имейла на брокера;
■ иска съдействие от Брокера при уреждане на претенции при настъпване на застрахователно събитие;
■ иска съдействие от Брокера във връзка с ползване на Интернет страницата;
■ записва, архивира и възпроизвежда информация, съдържаща се на Интернет страницата, само за лично ползване. Извън случая по предходното изречение, информация, съдържаща се на Интернет страницата, може да бъде записвана, архивирана, възпроизвеждана и разпространявана само след предварителното писмено съгласие на Брокера.

Потребител, който е страна по действащ Договор за възлагане, е длъжен да:
■ избере желаната от него застраховка, както и застрахователя, с който да бъде сключен договора;
■ ползва Интернет страницата в съответствие с действащата нормативна уредба, както и да не извършва каквито и да е действия, които биха могли да нарушат нормалното й функциониране;
■ следи и спазва стриктно задълженията си по застрахователния договор;
■ съдейства на Брокера и куриера във връзка с получаване на изпратени от Брокера документи.

Права и задължения на Брокера
Брокерът има право да:
■ изменя настоящите Общи условия едностранно и без предварително уведомяване на Потребителите, като новите Общи условия са в сила, считано от датата на публикуването им на Интернет страницата. В случай, че Потребител не е съгласен с изменените Общи условия, той може да прекрати Договора за възлагане с едностранно предизвестие, което не може да е по-кратко от три дни и по-дълго от един месец. За периода на предизвестието в отношенията между страните ще се прилагат Общите условия, които са били в сила преди последното изменение;
■ променя Интернет страницата, както и да преустановява временно или постоянно достъпа до нея, без предварително уведомяване на Потребителите;
■ събира и съхранява техническа информация, като IP адреси, която информация може да бъде използвана за подобряване на предоставяната услуга;
■ изисква от Потребителя всякаква информация и документи, свързани със сключване, действието, изпълнението и прекратяването на Договора за възлагане и/или застрахователен договор.

Брокерът е длъжен да:
■ изпрати Полицата и съпътстващите я документи на посочения от Потребителя административен адрес, а ако последният е заявил, че ще получи документите в офис на Брокера, да осигури наличността им в съответния офис в разумен срок;
■ отчита своевременно пред съответния застраховател сключените Полици и получените плащания по тях;
■ съдейства, ако е налице изрично искане от Потребител с действащ Договор за възлагане, при уреждане на претенции по настъпило застрахователно събитие;
■ предоставя, при наличие на изрично искане от Потребител с действащ Договор за възлагане, информация относно застраховките, за които може да бъде направена Електронна поръчка чрез Интернет страницата.

Ограничение на отговорността
Брокерът не носи отговорност за вреди в случай, че Интернет страницата не е достъпна за Потребителите.

Брокерът не носи отговорност за вреди, ако информацията, намираща се на Интернет страницата, не е актуална, пълна и точна.

Брокерът не носи отговорност за съдържанието, достъпността, актуалността и верността на информацията на външни страници, връзки към които са посочени на Интернет страницата.

Брокерът не носи отговорност за вреди в случай, че застраховател откаже да сключи, измени, продължи или прекрати застрахователен договор с Потребител без да е налице виновно неизпълнение на задължение на Брокера.

Брокерът не носи отговорност за вреди, ако застраховател измени или прекрати, респ. развали застрахователен договор с Потребител без да е налице виновно неизпълнение на задължение на Брокера.

Брокерът не носи отговорност за вреди, причинени на техническото оборудване (хардуер, софтуер и др.) на Потребителя, настъпили по време на и/или във връзка с осъществяването на достъп до Интернет страницата.

Гаранционен фонд
Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в град София и адрес улица „Граф Игнатиев" № 2, ет. 4.

Всички застрахователи със седалище в Република България и застрахователите от трета държава, регистрирали клон по Търговския закон в Република България, предлагащи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и/или задължителна застраховка "Злополука" на пътниците, или застраховка по раздел I от приложение № 1, правят вноски в Гаранционния фонд в размер и по начин, определени съгласно Кодекса за застраховането.

Застрахователите от държави членки, които предлагат задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и/или задължителна застраховка "Злополука" на спътниците в Република България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, правят вноски във фонда по чл. 521, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането.

Гаранционният фонд:
■ извършва плащания в полза на увредените лица за вреди, причинени от неидентифицирано моторно превозно средство, когато виновният водач на моторно превозно средство няма сключена валидна задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите или когато няма сключена задължителна застраховка "Злополука" на пътниците;
■ гарантира вземанията на увредените лица за отговорността, свързана с моторни превозни средства, които обичайно се намират в Република България, при условията и по реда на този кодекс при несъстоятелност на застрахователи, предлагащи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и/или задължителна застраховка "Злополука" на пътниците, които застрахователи са със седалище в Република България или са от трета държава чрез клон, регистриран в Република България;
■ гарантира вземанията по застраховките по раздел I от приложение № 1 от Кодекса за застраховането при несъстоятелност на застрахователи със седалище в Република България или от трета държава чрез клон, регистриран в Република България;
■ създава и поддържа Информационен център, който предоставя информация на увредените лица във връзка със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и задължителна застраховка "Злополука" на пътниците;
■ изпълнява предвидените в Кодекса за застраховането функции във връзка с несъстоятелност на застраховател;
■ създава и поддържа електронна информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в това число за издаване на застрахователни полици по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и задължителна застраховка "Злополука" на пътниците.
За допълнителна информация Потребителят може да се обърне към Гаранционния фонд на телефони: + 3592980 30 49; +3592980 66 72; +359887232 659 или на друг номер, посочен на интернет страницата на Гаранционния фонд http://www.guaranteefund.org.

Лични данни
"Ай Би Ес Брокер" ЕООД е администратор на лични данни, за повече информация можете да видите нашето уведомление за поверителност до клиенти (линк)

Жалби и алтернативно решаване на спорове
Потребителят има право да подава жалби до Брокера. Жалбите се изпращат на адрес: град Бургас, ул. „Индустриална”, № 19 или на имейла на Брокера. В жалбата си Потребителят може да посочи административен и/или имейл адрес за кореспонденция във връзка със жалбата, който да е различен от посочения от Потребителя административен адрес за доставка на Полицата, респ. от Имейла на потребителя. Брокерът се задължава да вземе отношение по жалбата в срок до петнадесет дни, считано от датата на получаването й. Становището на Брокера се изпраща на посочения от

Потребителя в жалбата административен и/или имейл адрес за кореспонденция, а ако такива не са посочени - на посочения от Потребителя административен адрес за доставка на Полицата и/или на Имейла на потребителя.
Потребителят има право да подава жалби във връзка с дейността на Брокера до Комисията за финансов надзор, с адрес град София, ул. „Будапеща" № 16, п.к. 1000, e-mail: delovodstvo@fsc.bg.

В случай, че е налице спор между Потребител и Брокера, който не може да бъде решен от страните, Потребителят има право да се обърне към Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, чрез подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите (https://kzp.bg) на следните адреси: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А или e-mail: adr.ins@kzp.bg.

Алтернативното решаване на спорове чрез посочената Секторна помирителна комисия представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип и Брокерът си запазва правото да преценява, за всеки конкретен случай, дали да участва в производство пред Секторната комисия, инициирано от Потребител.

Други условия
Отношенията между страните се уреждат съгласно нормативната уредба, действаща в Република България.

В случай на спор, който следва да бъде решен от съда, заинтересованата страна трябва да отнесе спора пред компетентния съд.

Всички условия по договора между Потребителя и Брокера, както и всяка преддоговорна информация се предоставят на български език.

Брокерът и Потребителят се съгласяват, че всяка кореспонденция и комуникация между тях ще се водят на български език.

Брокерът и Потребителят се съгласяват кореспонденцията между тях във връзка със застрахователното посредничество да се води чрез Имейла на брокера и Имейла на потребителя. В случай на предстояща промяна на Имейла на брокера или Имейла на потребителя, съответната страна е длъжна предварително писмено да информира другата страна и да посочи нов имейл за кореспонденция. Задължението по предходното изречение следва да бъде изпълнявано при всяка последваща промяна.

Брокерът и Потребителят се съгласяват, че всяка преддоговорна информация и изявления, направени от, респ. до Имейла на брокера и Имейла на потребителя ще се записват и ще имат доказателствена сила за установяване на обстоятелствата, съдържащи се в тях.

Брокерът не носи отговорност, ако изпратена от Имейла на брокера кореспонденция не достигне до Имейла на потребителя поради технически причини и/или поради неизпълнение на задължение на Потребителя, произтичащо от настоящите Общи условия и/или нормативен акт.

Потребителят не носи отговорност, ако изпратена от Имейла на потребителя кореспонденция не достигне до Имейла на брокера поради технически причини и/или поради неизпълнение на задължение на Брокера, произтичащо от настоящите Общи условия и/или нормативен акт.

Правила за разглеждане на жалби