ЗЛОПОЛУКА


ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС
Гарантира здравето и живота на пътниците и водача на МПС, в случай, че някои от тях претърпят неимуществена вреда. Застраховката е доброволна, когато автомобилът се използва за лични или служебни нужди. Когато автомобилът се ползва за обществен превоз, тя е задължителна.ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА
Застрахова се живота и работоспособността на работници и/или служители за риска от смърт, трайно намалена работоспособност или временна неработоспособност, в резултат на трудова злополука. Условията на тази застраховка са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА.

Застраховат се лицата които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител, изчислена на база възнаграждението му за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.ТУРИСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Осигурява ти защита и спокойствие, докато се наслаждаваш на любимите си занимания в планината. Използва се при спортна или туристическа дейност в планината, както и при упражняване на хоби, в това число и екстремно.

Териториалното покритие на застраховката е само на територията на Република България, в планинските райони, в които има обслужване от Планинската спасителна служба (ПСС).

Срокът на валидност може да бъде от 1 ден до 1 година.ЗЛОПОЛУКА С ГОСТИ НА ХОТЕЛ
Предназначена за юридически лица (хотели). Осигурява покритие в случай на злополука или смърт/трайно намалена работоспособност по време на престой в хотел.ЗЛОПОЛУКА С УЧАЩИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Доброволна групова застраховка, предназначена е за учащи и персонала на учебните заведения (учители и обслужващ персонал), както и децата и персонала в детски градини и ясли. Покрива смърт, вследствие на злополука, както и рискове, свързани с трайна или временна загуба на работоспособност, медицински разноски вследствие злополука.

Застраховката е в сила в продължение на една календарна година, както през учебно време, така и по време на ученическите /студентските/ ваканции и отпуските на преподавателите.