ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО


ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО

Предпазва недвижимото и движимо имущество в дома от кражба, пожар или непредсказуеми природни бедствия. Застраховат се са лични, наети, държавни или с друго правно основание имущества.ИМУЩЕСТВО НА МАЛЪК, СРЕДЕН И КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС
Предназначена за физически и юридически лица, извършващи производствена или непроизводствена дейност. Застраховат се движими и/или недвижими имущества, собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или ползвани на друго основание от застрахования.ЗАСТРАХОВКА НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
специфично покритие, свързано с рискове, които могат да възникнат при нормалната експлоатация на застрахованите машини, съоръжения и апарати. Предназначена за всички видове електронно оборудване, компютри и системи с производствено или търговско предназначение. Покриват се материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани и непредвидени събития.