ДРУГИ


ЛИЧНА ЗАСТРАХОВКА
Доброволна застраховка, с която се гарантира живота, здравето и телесната цялост на Застрахования в рамките на покрития риск. Договорените застрахователни суми и/или обезщетения се изплащат на Застрахования, неговите наследници или трето ползващо се лице при настъпване на застрахователно събитие.

Може да бъде сключена както индивидуална застраховка, застраховка за членове на семейство/домакинство или застраховка за група лица. Застраховката е предназначена за застраховане на български и чуждестранни лица.

Основните рискове, които се покриват са “смърт в резултат на злополука” и “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”. Покритието е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете.