ЗАСТРАХОВКА ПРИ ПЪТУВАНЕ


ЗАСТРАХОВКИ ПРЪ ПЪТУВАНЕ
Застраховката покрива направени разходи и осигурява съдействие при внезапно възникнал инцидент или заболяване при пътуване извън територията на Република България. Те също така покриват и рискове за изгубен багаж, спасителни разноски, причиняване на вреди на трети страни, отмяна на пътуването и др. Застраховките могат да бъдат индивидуални и групови и дават възможност за избор на застрахователна сума и срок на застрахователното покритие според потребностите.


Помощ при пътуване в чужбина.
Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.


Отмяна и прекратяване на туристическо пътуване поради злополука или акутно заболяване.
Предназначена за български граждани или лица, които не са български граждани, но пребивават в Република България на законно основание, които към момента на сключване на застраховката са на възраст до 60 години, включително и на които им предстои туристическо, бизнес или друг вид пътуване.


Помощ при пътуване и пребиваване на чужденци в България.
Предназначена е за чуждестранни граждани, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България, или преминават транзитно през страната.